โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กันยายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดพิธีปิดโครงการ “Tourism and Hospitality Exchange Program RMUTL 2019” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้องบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

ในการนี้ อาจารย์ปริศนา  กุลนะลา ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ คณาจารย์และนักศึกษา จาก Langkawi Tourism Academy  เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวเป็นความร่วมมือระหว่าง Langkawi Tourism Academy และหลักสูตรหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการร่วมกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวเกิดการยกระดับหลักสูตรของคณะฯ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยว (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา