โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการ The Annual International Conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมวิชาการ The Annual International Conference

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance‚ Accounting‚ Risk Management and Management Science 2016 (iFAIRS 2016) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance‚ Accounting‚ Risk Management and Management Science 2016 (iFAIRS 2016) โดย The Young Men Busiess Club (YMC) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันการศึกษา National Pingtung University of Sci. & Tech.TAIWAN‚ National Pingtung University TAWAN‚ National Kaohsiung First University of Sci. & Tech. TAIWAN‚ Shu-Te University TAIWAN และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้าน การเงินการบัญชีการ บริหารความเสี่ยงและวิทยาการจัดการ  ซึ่งมี Key Note Speaker :  Mr.Grier  Lin President‚  International Leadership and Institute Director‚ Australian Institute of Happiness and Wellbeing บรรรยายเรื่อง Creating and Leading a Happy Organisation และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยของไทยและต่างประเทศ โดยการประชุมวิชาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2559 โดยมีนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา