โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-06-06

กบบ.จัดปฐมนิเทศพนักงานฯบรรจุใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารมหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ สายวิชาการและสายสนับสนุนบรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย และตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพ... >> อ่านต่อ


ประชุมวิชาการ The Annual International Conference
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance‚ Accounting‚ Risk Management and Management Science 2016 (iFAIRS 2016) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Annual International Conference on Finance‚... >> อ่านต่อร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด (รอบที่ 1)
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ช่วงระยะเวลาเสนอข้อเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น 6 มิถุนายน 2559 - 9 มิถุนายน 2559ร่างขอบเขตของงานห้องปฏิบัติการเคมี 1.pdf >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Machine Lab จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 6 มิถุนายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ช่วงระยะเวลาเสนอข้อเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น 6 มิถุนายน 2559 - 9 มิถุนายน 2559ร่างขอบเขตของงาน Machine Lab.pdf ราคากลาง.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา