โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        16 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษาฯ ให้ความรู้ด้านการจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง   โดยมีอาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรในการจัดอบรม  และนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณของคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีภาระกิจ 4 ด้าน คือ การให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พัฒนาคุณภาพสินค้าโอทอป SMEs บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลความต้องการด้านที่สองเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านองค์ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับทุกระดับ ด้านที่สามถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของประชาชนหรือชุมชน ด้านที่สี่คือการวิจัยและพัฒนาต่อยอด พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยี ผ่านการถ่ายทอดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับกกลุ่มผู้ใช้  สภาพท้องถิ่นและวัตถุดิบ โดยพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จมีเกษตรกรปลูกสับปะรดจำนวนมาก การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสับปะรดอีกทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

    สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวเป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ มีกลุ่มเกษตรผู้ปลูกสับปะรดตำบลบ้านเสด็จเข้าร่วมจำนวน  35 คน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำยาล้างจานและสบู่จากสับปะรด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้กลุ่มอาชีพหรือประชาชนที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลด้านคลินิคเทคโนโลยี สามารถสอบถามได้ที่คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทรศัพท์ 054-342547-8 ต่อ 112 ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีกล่าวในตอนท้าย

        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

        ภาพ/ ที่มาของข่าว  : สุนิสา  ติ๊บคำ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา