โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปางและสถานที่ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครลำปาง  ระหว่างวันที่  23 – 24 มิถุนายน 2559  

อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เป็นโครงการที่จัดโดยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง เพื่อสร้างผู้นำเที่ยวภายในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบรรยายความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรดังกล่าวมีคุณธรรม จริยธรรม และมีใจรักในการให้บริการนักท่องเที่ยว  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลนครลำปาง ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นอกจากพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วการบริการวิชาการสู่ชุมชนยังเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ  การเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ด้านอาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว กล่าวว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ดังนั้นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะและองค์ความรู้ให้สามารรองรับกับนักท่องเที่ยวได้ จากการอบรมทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ถ่ายทอดกระบวนการ  องค์ความรู้ด้านการสร้างเส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น  การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและจิตวิทยาในการบริการนักท่องเที่ยว การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางและย่านเมืองเก่านครลำปาง (ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทางหน่วยงานผู้จัดที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่จะเป็นกำลังสำคัญและสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดลำปาง

สำหรับวิทยากรในการจัดอบรมประกอบด้วย อ.พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ  อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น   อ.พรพิมล อริยะวงศ์  อ.เพียงกานต์  นามวงศ์ อ.วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ อ.สุภาภรณ์ นุูกูลธรประกิต  อ.นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์  อ.เบ็ญญา อินวรรณ์ และอ.ศิริขวัญ ปัญญาเรียน   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

ที่มาของข่าว /ภาพ : อ.ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น  , อ.สุภาภรณ์ นุูกูลธรประกิต  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา