โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ รองรับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ รองรับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 635 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องเรียน Innovation ชั้น 6 อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา   เพื่อรองรับการพัฒนาระดับหลักสูตร สาขา คณะ และสถาบันเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินงานภายใต้พันธกิจด้าน 4 ด้าน คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย การจัดการองค์ความรู้เป็นกระบวนการหนึ่งในการกลั่นกรอง ตกผลึก และนำมาใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง  หากการจัดการองค์ความรู้มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาย่อมเกิดคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอย่างมากมายในอนาคต

ด้านอาจารย์กนกวรรณ  เวชกามา หัวหน้าโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดการจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน โดยมีการคัดเลือกตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 19 คน  จากสาขาวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว บุคลากรเหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างวิทยากรกระบวนการในรุ่นต่อไปได้

การจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร

ข่าว : จารุวรรณ สุยะ

ภาพ : จารุวรรณ สุยะ / สุดารัตน์  งามตา  นักศึกษาฝึกงาน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา