โลโก้เว็บไซต์ การถ่ายทอดองค์ความรู้สีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การถ่ายทอดองค์ความรู้สีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 604 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอบรมการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559 “นวัตกรรมสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่นสู่ตลาดสากลโดยได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภิสิทธิ์ จันทร์โอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องกล่าวรายงาน  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการนำสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ นางศันสนีย์ พุกกานนท์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นายวุฒิฉัตร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ประกอบด้วยสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์, กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 อำเภอ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, อำเภอปาย, อำเภอขุนยวม, อำเภอแม่สะเรียง, อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอสบเมย, อำเภอปางมะผ้า) ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการครูจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา