โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มกราคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 550 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์) จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ  มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)  ภายในมีงานมีการจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานจากนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ อาทิ เวทีแสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออก กิจกรรมฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การฝึกทักษะด้านศิลปกรรม และกิจกรรมสันทนาการ กว่า 50 ซุ้มกิจกรรม  

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้ร่วมงาน ความว่า  “การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สอง ของเดือนมกราคม ของทุกปี นั้น เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการความคิด การเสริมสร้างจินตนาการ การสร้างสรรค์ประสบการณ์ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ดิฉันขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ตั้งใจขยันศึกษา เล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา