โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานกับ มรภ.วไลอลงภรณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานกับ มรภ.วไลอลงภรณ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            

                    
           ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม” (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน) ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่องมิติการทำวิจัยด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของนักวิชาการที่ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง กรณีกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้นำคณาจารย์ลงพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแนวทางการทำงานกับร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ บ้านปง-ห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


      

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา