โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-03-10

อธิการบดี มทร.กรุงเทพ ให้เกียรติบรรยาย หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานฯ
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี พร้อม ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กรุงเทพ  ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง หลักสูตร “ฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA” ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ได้จัดการเรียนการสอนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล แก่คณะกรรมการสภา มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ         ในการนี้ ดร.ก... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานกับ มรภ.วไลอลงภรณ์
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

                                           ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม” (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน) ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เรื่... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา เดินหน้า สร้างผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start – up พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  พร้อมเปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) โดยร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มีเป้าหมายเพื่อสร้างเอสเอ็มอีที่มีนวัตกรรมจำนวน 10‚000 ราย ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 3 ปี (2559- 2561) เน้นกลุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา