โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ASEAN Vocational and Engineering Camp | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ ASEAN Vocational and Engineering Camp

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 349 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคม Regional Association for Vocational Teacher Education in Asia RAVTE) (สมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวะศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้) จัดโครงการ ASEAN Vocational and Engineering Camp : IoT for Smart University ระหว่างวันที่ 3 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษณะการออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เนต และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนกับนักศึกษา มทร.ล้านา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมโครงการกว่า 44 คน ได้แก่ Yogyakarta State University 2 คน, Universitas Negeri Suraby 3 คน, Universitas Pendidikan Indonesia 2 คน จากประเทศอินโดนีเซีย,  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2 คน จากประเทศมาเลเซีย, National University of Laos 2 คน จากประเทศลาว, National Technical Training Institute 3 คน จากประเทศกัมพูชา และ Vinh Long University Of Technology Education 2 คน จากประเทศเวียดนาม และตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 12 คน เข้าร่วมโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา