โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-06

สาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดโครงการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ (STEM Education) ปี 2559 ครั้งที่ 1
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมจัดโครงการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ฐาน คือ 1. ฐานส่งสินค้าข้ามฟ้า 2.ฐานช่างหัวมันเต๊อะ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


โครงการ ASEAN Vocational and Engineering Camp
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคม Regional Association for Vocational Teacher Education in... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพาะพันธุ์ปลานิล ให้กับโรงเรียนบ้านท่านางงาม
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ก.ค.59 อ.ประวัติ ปรางสุรางค์ อาจารย์สาขาประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศและมอบ ให้กับ นายวานิต คล้ายผา ผู้อำ... >> อ่านต่อ


อธิการบดีให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและเข้าประชุมหารือแผนการดำเนินงานของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3 (SBTC-LP ระยะที่3) โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนและทีมงาน (ม.พี่เลี้ยง) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2559 ที่ผ่านมา และแนวทางการเป็นที่... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ ร่วมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
พุธ 6 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 ก.ค.59 ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน โดย อ.ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว และ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จากน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา