โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผสาน สวทช. สร้างมาตรฐาน SMEs สู่ความเข้มแข็ง นำ โปรแกรม ITAP พัฒนาวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผสาน สวทช. สร้างมาตรฐาน SMEs สู่ความเข้มแข็ง นำ โปรแกรม ITAP พัฒนาวิสาหกิจสู่ความยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมลงนามความร่วมมือ “การดำเนินงานเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและมีการส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเน้นใน 3 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์และซอฟแวร์ รวมถึงการสนับสนุนการทำธุรกิจในรูปเครือข่ายวิสาหกิจและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ  มาก่อให้เกิดกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด เน้นการให้บริการคำปรึกษา ประสานงานในการค้นหาข้อมูลและเทคโนโลยี ฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการและจับคู่เจรจาธุรกิจและเทคโนโลยี   ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ล้านนา กล่าวว่า “มทร.ล้านนา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานที่รองรับและส่งเสริม  SMEs  การต่อยอดธุรกิจจึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะมหาวิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ในส่วนของโครงการของ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมโครงการ ITAP ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 90 โครงการ งบประมาณกว่า 42 ล้านบาท การร่วมมือ กับ ITAP ครั้งนี้จะช่วยต่อยอดและสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs มากขึ้นซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นการบูรณาการโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบริการวิชาการ โครงการยกระดับหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นโครงการที่ทางมทร.ล้านนา ได้ดำเนินการมาตลอดโดยร่วมมือกับหมู่บ้านชุมชนในการร่วมพัฒนาสินค้าและบริการของชุนชนและครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้เข้าไปเรียนรู้กับชุมชน ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของชาติที่จะช่วยในการยกระดับอาชีพของประชาชนเพื่อเป็นวิสาหกิจที่มีความยั่งยืน”  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา