โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 510 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภา) จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม  2559 จังหวัดลำปาง”  ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภา) เป็นโครงการที่มูลนิธอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยได้ดำเนินการโดยการหย่อนกล้าข้าวให้มีระยะห่างอย่างพอเหมาะเท่าๆกัน ทั้งพื้นที่ด้วยอัตราความเร็วและต้นทุนไม่ต่างกับการใช้เครื่องดำนาแต่ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็วกว่า แตกกอได้ดีกว่า ให้ผลผลิตที่ดีกว่าการทำนาแบบอื่นๆและมีต้นทุนที่ต่ำลงมา จังหวัดลำปางเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีแหล่งหนึ่งของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี จำนวน 423,439 ไร่ แต่เนื่องจากปัจจุบันเกษตรผู้ปลูกข้าวยังมีต้นทุนการผลิตที่สูง จังหวัดลำปางจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดลำปางเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน 38 คน ทั้งนี้คณะกรรมการดังดล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ให้เกิดการขับเคลื่อนขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ให้มีความรู้ ความสามารถในการปลูกข้าวปลอดภัย ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริม สร้างเครือข่ายขยายผลอย่างกว้างขวาง อีกทั้งติดตาม ให้คำแนะนำและกำกับดูแลการขับเคลื่อนปลูกข้าวปลอดภัย ตามแนวทางการปลุกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภา) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ

ภาพ / ที่มาของข่าว : อ.กร จันทรวิโรจน์ / ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา