โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่่อนหวาน จัดอบรมตรวจสอบคุณภาพดิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่่อนหวาน จัดอบรมตรวจสอบคุณภาพดิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตรวจสอบคุณภาพดิน” ให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวนหลวง จ.ลำพูน โดยโครงการตรวจสอบคุณภาพดินอยู่ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรสังเกตดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สามารถวิเคราะห์คุณภาพดินตลดอดจนปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินให้อยู่ในสภาพที่ดี  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลวง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา