โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ เสริมสร้างการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ เน้นถ่ายทอดสู่นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการ เสริมสร้างการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ เน้นถ่ายทอดสู่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 439 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ผ่านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนได้เรียนรู้ถุงแนวคิดหลัก 12  ประการตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559  โดยนมัสการพระ ดร.ฐาณี ฐิตวิริโย  บรรยายธรรมเรื่อง ค่านิยมหลัก 12 ประการ  และวิทยากรจากสถาบันปัญญาปีติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการจัดกิจกรรมโดยมีตัวแทนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 17 สถาบันการศึกษา  อธิการบดี กล่าวว่า “ค่านิยมหลัก 12 ประการนั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักหน้าที่ของตนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับโครงการในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราในฐานะครูผู้สอนจะได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงค่านิยม ทั้ง 12  ประการ เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาในสถาบันต่อไป”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา