โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 2460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ Pre-Talent Mobility 2563  โครงการ Pre-Talent Mobility เป็นโครงการที่สร้างกลไกสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าไปค้นหาข้อมูล และกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการและนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 


     ลักษณะการสนับสนุน: สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเพื่อไปดำเนินโครงการสูงสุด 4,000 บาท/วัน* และสูงสุดไม่เกิน 10 วัน
*การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามระเบียบเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง

     ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ: สิ้นสุดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

    เงื่อนไข
     - อาจารย์ 1 ท่าน สามารถยื่นได้ 1 โครงการ ร่วมกับ 1 สถานประกอบการ
     - หากโครงการใด มีความจำเป็นดำเนินการมากกว่า 10 วัน ทางมหาวิทยาลัย จะพิจารณาในการถัวเฉลี่ยวัน ของโครงการอื่นๆที่ไม่ถึง 10 วัน

    เอกสารประกอบ
      1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Pre-talent      
         - ไฟล์ MS Word https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200507134828_41043.docx
         - ไฟล์ PDF  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200507134910_28942.pdf
     2 ประวัติอาจารย์/นักวิจัย ที่เข้าร่วมโครงการ (CV)
        สามารถกรอกข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ http://project.talentmobility.or.th/talentmobility/public/
    3 หนังสือรับรองนิติบุคคล
    4 หนังสือสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

    5 คำสั่งสั่งแต่งตั้งตณะกรรมการดำเนินงาน https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200507134942_61519.pdf

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา