โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา กวาด 4 รางวัลจากการประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space จัดโดยคณะสถาปัตย์ มช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา กวาด 4 รางวัลจากการประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space จัดโดยคณะสถาปัตย์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 10049 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งเป็นออกแบบการแบ่งพื้นที่ Co-Studio & Creative Space  ใน 2 ประเภท คือ Co-Studio : พื้นที่พูดคุยงาน ตรวจงาน ทำงาน และส่วนบริการต่าง ๆ ภายในห้องระบบปรับอากาศ เปิดให้บริการเวลา 08:00 – 19:00 น. และ Creative Space : พื้นที่พูดคุย ทำงาน ออกแบบ-สร้างสรรค์ ภายในพื้นที่เปิดโล่ง เปิดให้บริการ 24 ชม.ออกแบบและนำเสนอ แนวความคิด การใช้งานพื้นที่ ครุภัณฑ์ภายในพื้นที่ ส่วนบริการ และอื่น ๆ แสดงการคำนวณและจำนวนผู้ใช้งาน ต่อวัน ในพื้นที่แต่ละส่วนโดยผู้ส่งผลงานต้องมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 1 คนในกลุ่มๆละ 1-3 คน

          และผลการประกวดปรากฏว่า นักศึกษา จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล จากทั้งหมด 6 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน  Diversity สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวิชยุตม์  ยี่ฟั่นนายอลงกรณ์  อินต๊ะแก้ว นายนพดล  ดาวเลิศ  ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลได้แก่ ชื่อผลงาน  Funny Space สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวกุลนารี  ทะสมบูรณ์  นางสาวกุลปวีร์  อ้อลาย นายณัฐวิทย์  ปาลีกุย และผลงาน Display สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายจีรพา  วัฒนา และนายปริญญา  วงศ์ทองเหลือทั้งสองทีมได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท   และรางวัลที่สมควรเผยแพร่  ได้แก่ผลงานชื่อ Participation area  สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฏฐธิดา  ลาลุน นางสาวเมธธิษา  อินต๊ะกัน นางสาวปิยธิดา  จันทร์ศรี  โดยกรรมการตัดสินพิจารณาจากแนวคิดในการออกแบบที่เหมาะกับการใช้งานของนักศึกษาปัจจุบัน  การใช้งานพื้นที่ซึ่งได้ประโยชน์สูงสุด  ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริงและการนำเสนอผลงานของแต่ละทีม ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้จัดการประกวดฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ ซึ่งเป็นการนำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและจะเป็นตัวอย่างให้แก่น้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่เป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรรค์ผลงานต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา