โลโก้เว็บไซต์ การอบรมจริยธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรมจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่

เรียนรู้ธรรมสัตตมหาสถาน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ในระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งนักศึกษาใหม่ออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 นักศึกษาใหม่สาขาการออกแบบ จำนวน 150 คน อบรมระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 รุ่นที่ 2 นักศึกษาใหม่สาขาศิลปกรรม และสาขาเทคโนโลยีศิลป์ จำนวน 170 คนอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559

โดยมีท่านคณบดีคณะศิลปกรรมฯ ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา