โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเต็ม 21 รางวัล YPR & ME | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จัดเต็ม 21 รางวัล YPR & ME

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 660 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


21 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 7 รางวัลโล่เกียรติยศเงิน, 3 รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง และ 11 รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน  จากโครงการ Young Professional Retailer & Maintenance Engineering ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (และประธานเครือข่ายอาจารย์ผู้ดูแลโครงการทุนการศึกษาเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี) กล่าวว่า ตามที่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning หรือ WiL) ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ผสมผสานการทำงานที่มีความชำนาญการในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ทางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อป้อนแก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของ Central Group โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดจะทำการคัดเลือกนักศึกษาในโครงการฯ ที่มีผลการเรียนดีมากและผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม โดยพิจารณาผลการเรียนในมหาวิทยาลัย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป และมีผลการปฏิบัติงานในหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ของ Central Group ดีเยี่ยมได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ A โดยในปีการศึกษา 2558 นักศึกษา มทร.ล้านนา ยังคงรักษาสถิติได้รับรางวัลมากที่สุด 3 ปีซ้อน รวม 21 รางวัลได้แก่ รางวัลโล่เกียรติยศเงิน 7 รางวัล ได้แก่ นายพีรดนย์  ธนาพิสิษฐ์, นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญา, น.ส.ทิพาวรรณ  กุณาเงิน, น.ส.พีรญา  เสนสัก, น.ส.ญาริญญา  เพ็งโข้, น.ส.ขนิษฐา  มณีรัตน์ และ น.ส.สุวณี เทิดนาไพร รางวัลเกียรติยศเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ น.ส.ธัญชนก  แก้วมีบุญ, น.ส.กรรณิการ์  ธรรมโม และ นายวุฒิพงษ์  จิตต์สุทธิ์ รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน 11 รางวัล ได้แก่ นายเกียติศักดิ์  หล้ากันใจ, น.ส.วัชราภณ์  อยู่สืบ, นายวราวุฒิ  ชัยวงค์, น.ส.จิราวรรณ  จันทร์เที่ยง, นายสุพัฒกานต์  ไชยมงคล, น.ส.เมธินี  ไทยราชา, น.ส.ธัญยาภรณ์  ตระกูลเกียรติ, น.ส.กิตติยาภรณ์  อินกองงาม, น.ส.วิภาดา  จวนประจักษ์, น.ส.ศศิพิมพ์  ตาคำ และ น.ส.คณิศร  ไชยเจริญ อีกทั้งยังได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยต้นแบบของโครงการ Young Professional Retailer ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา