โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเจ็ดยอด


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา แห่เทียนพรรษาเพื่อนำถวายแด่วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) และถวายจตุปัจจัยเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา อันเป็นการสืบทอดประเพณีและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป