โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง กว่า ๑๐๐ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)  ในศตวรรษที่ ๒๑  ตลอดจนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพ โดยมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ แผนปรับปรุง และพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนางานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องหัวหน้า สำนักงานประกันคุณภาพกล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา