โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 424 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ.มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจประเมินหลักสูตรครั้งนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา