โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียน ณ วัดศรีโสดา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียน ณ วัดศรีโสดา


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานวัฒนธรรมอันดี