โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 383 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563  ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

โดยในงานวิทยากรหรือครูช่างผู้มากประสบการณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2563 

1. อาจารย์วีระ สังข์นาค

2. ผศ.สมบัติ สันกว๊าน

3. ผศ.จำรัส ทาคำวัง

4. ผศ.สนิทนาถ เลิศมโนกุล

5. รศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง

6. อาจารย์สิงห์คาน แสนยากุล

ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา