โลโก้เว็บไซต์ “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้อง Knowledge theater อาคารหอสมุดราชมงคล มทร.ล้านนา

สำหรับการจัดโครงการ “เที่ยวไทยชวนชิม หวานลิ้ม ข้าวหนม ฉบับชาววัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ขนมไทยชาววังรวมถึการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยขนมไทยชาววังเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสืบทอดอัตลักษณ์ขนมไทย โดยได้รับเกียรตินางสาวพริมา  พุ่มขจร ศูนยพัฒนาฝีมือแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรสาธิตและให้ความรู้การทำขนมไทย โดยมีนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานา เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “อย่างที่ทราบกันดีว่าการ ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยดึงดูดความสนใจของ นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งอหารและขนมหยป็นปัจจัยหนึ่งที่สมารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง มาท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางนั้น ถือว่าเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยผ่านการท่องเที่ยว เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่า อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสืบทอดอัตลักษณ์ขนมไทยให้อยู่คู่กับ ประเทศไทยได้ยาวนาน”  

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา