โลโก้เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (21 ค.ต. 63) เวลา 13.00-16.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
           ซึ่งรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรและทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็น ร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต และการฝึกออกแบบนวัตกรรม ซึ่งในภาคเรียนนี้ มีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 3 กลุ่มเรียน รวมทั้งสิ้น 85 คน มีผลงานนวัตกรรมที่จัดแสดง จำนวน 20 ผลงาน







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา