โลโก้เว็บไซต์ สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤศจิกายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์  ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดหางบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณพร้อมคณะเข้าเยี่ยม ชมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้คณบดีทั้ง 4 คณะและ 1 วิทยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) นำชมภาพรวมการบริหารงานภายในคณะ การจัดการเรียนนการการสอน และชมห้องปฏิบัติการ เพื่อขอคำชี้แนะในการบริหารจัดการและการขอคำปรึกษาในการจัดทำประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา