โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรสายสนับสนุนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรสายสนับสนุนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา