โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-28

โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านท่าดีหมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 28 กรกกฏาคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ 4 กิจกรรมย่อย เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน STEM ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์... >> อ่านต่อ


ร่วมแสดงความยินดีครบรอบสถาปนาศูนย์พื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธุ์ พร้อมด้วย พ.จ.อ.อำนาจ  ใจคำฟู บุคลากรชำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ โดยมีนางอัจฉรา  บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ รับมอบ และนำชมการทำงา... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้... >> อ่านต่อ


อ.พิศาพิมพ์ และคณะร่วมเป็นวิทยากรจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม, นายนริศ กำแพงแก้วและว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ศรีประเสริฐ อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรร่วมจัดกิจกรรมกระบวนการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับชุมชนบ้านแม่สาน้อย อำเภอแม่ริมและชุมชนบ้านโป่งน้อยใหม่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการข้อมูลและการจัดก... >> อ่านต่อ


บุคลากรสายสนับสนุนร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งส... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา