โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 16 (18 มกราคม 2564) ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา 

นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพานพุ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบิตร รัชกาลที่ 9 และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2563 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 24 ท่าน ตามประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

ประเภทอาจารย์   อาจารย์ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ  ได้แก่

 1. นางปรีดา                            ตัญจนะ           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ         ทัศนอุดม         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 3. นายก้องเกียรติ                       ธนะมิตร          คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา        โกมลสิริโชค      คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5. นางจรรยาวรรธน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์        วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประเภทสายสนับสนุน   เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านปฏิบัติงาน ได้แก่

 1. นางศิริมาศ                          สวนพันธุ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่

 1. นายจตุรงค์                          คำขาว            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                                                        เชียงราย

ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

 1. ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์                 หอชัยรัตน์        สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประเภทศิษย์เก่า    ศิษย์เก่าราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านส่งเสริมและสร้างชื่อเสียง ได้แก่

 1. นางวรีวรรณ                         เจริญรูป          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                                                      เชียงราย

ด้านผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. นายธวัช                              ธูปทอง           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 

ประเภทนักศึกษา         

          นักศึกษาราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

ด้านทักษะผู้นำ  ได้แก่

 1. นายจีระศักดิ์                        ทองสีลา          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 2. นายกนต์ธร                          ทรงสุรางค์        คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
 3. นางสาวณัชชา                       เขื่อนคำ          วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่

 1. ทีม PACKAGING

1.1. นางสาวกนกวรรณ             กุญชร            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.2. นางสาวรัตนาลักษณ์           ทรงศรีสกุล       คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.3. นางสาวศศิพิมล                ปริดาธัญพิสิฐ     คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4. นางสาวณัฐชา                  คลังไธสง          คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. ทีม ผลงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำ

2.1.นายกิตติทัต                     ทวีวัฒน์           วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2.2. นายกฤษฎากรณ์               ปุนนพานิช       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2.3.นายธนทัต                       จันทร์เพ็ญ        วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 1. ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่

3.2. นายพัทธ์ผดุงสุนทรารักษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

3.3. นายเอกพันธ์กันเย็นคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.4. นายชรัสครองประสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา