โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ (การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ (การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง ปี ๒๕๕๙ การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความสนใจด้านการใช้ IT /e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน ,อาจารย์ ครูผู้สอน นักการศึกษาจากสถาบันการศึกษา/เขตพื้นที่ ในระดับโรงเรียน และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา/ นักออกแบบสื่อการสอน


ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ที่มาภาพ/ข่าว : งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา