โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 940 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อวางพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มีนโยบายให้สาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกเขตพื้นที่ จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนให้กับนักศึกษา และเพื่อวางรากฐานทักษะภาษาอังกฤษในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้มีการจัดสอบ Mock TOEIC ก่อนและหลังการเรียนปรับพื้นฐานด้วย

     ด้านอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2559 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดสอบ Mock TOEIC ก่อนการเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 และเรียนปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม และ 1-3 สิงหาคม 2559 จำนวน 30 ชั่วโมงแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน 800 คน  โดยทำการสอบ Mock TOEIC หลังการเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.เพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษา ทั้งนี้ในการเรียนมีอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นผู้สอน

     ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
     ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ / สุดารัตน์  งามตา นักศึกษาฝึกงานแผนกประชาสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา