โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 712 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในงานดังกล่าวมีการแข่งขันทักษะการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ออกแบบพื้นที่ว่าง และออกแบบวิธีการใช้พื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนมัธยมปลายและสถาบันที่เปิดสอนในสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า
1.“การแข่งขันวาดภาพระบายสี” สำหรับนักเรียนระดับมัธยม หัวข้อ “เจียงใหม่บ้านฉัน สองปันซาวเจ็ด”
    1.1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายทิชานนท์ หงส์ประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
    1.2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ได้แก่ เด็กชายเอก ลุงหลู่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
    1.3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ได้แก่ เด็กชายเสรี ถนอมวรกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
    1.4. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงซากีร์นะ ตั้งพูลผล โรงเรียนโรงเรียนวชิราลัย
    1.5. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงปิยากร ใยดี โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
    1.6. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงพรรณิภา ดวงแก้ว โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
    1.7. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายธนวรรธน์ พีรบุญญะสิทธิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
    1.8. รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงธัญรดี สินจ้าง โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
2. “การออกแบบทางสถาปัตยกรรม” สำหรับระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมัธยมตอนปลาย หัวข้อ “The Layer of time in “ Veing Jedrin”อนาคตของพื้นที่ที่ถูกลืม “เวียงเจ็ดลิน”
    2.1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
        2.1.1. นายณัฐชนน โสภาแดง
        2.1.2. นางสาวลภิสวัลย์ ทับทิมศรี
        2.1.3. นางสาวลักษมณ สร้อยเพ็ชร์
    2.2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเมโทร เชียงใหม่
        2.2.1. นางสาวธีรพร โควานันท์
        2.2.2. นางสาวสุภาวิดา จี้ยะสถาน
        2.2.3. นายกษิดิศ คิดไชย
    2.3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
        2.3.1. นายพลพัชร สูนอ่อน
        2.3.2. นายพิสิษฐ์ ณ เชียงใหม่
        2.3.3. นายพรพิพัฒน์ คูหะสุวรรณ
    2.4. รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
        2.4.1. นายวรพล ฟูน้อง 2.4.2. นายศุภกร โกเสนตอ
        2.4.3. นางสาวน้อย นันต๊ะ
    2.5. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
        2.5.1. นายเจษฎาพัทร์ ไชยาเทพ
        2.5.2. นายกิติกร คุ้มสมบัติ
        2.5.3. นายธนชิต ศิริมา
    2.6. รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
        2.6.1. นางสาวกุลนารี ทะสมบูรณ์
        2.6.2. นายภูพิงค์ ปรารมภ์
        2.6.3. นายอนุพันธ์ ขันดี
    2.7. รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยี และสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
        2.7.1. นายเกียรติศักดิ์ สุก๋า
        2.7.2. นายศุภเดช ดุสิตโยธิน
        2.7.3. นางสาวอทิตยา แสนมโนกุล

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : ญาณวัฒน์ สายบุณ และวงศธร ปิติทรัพย์เจริญ นศ.ตสถ. 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา