โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-01วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง เป็นวิทยากรให้คำแนะนำด้านงานประกัน การจัดทำเอกสารในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ ร่วมด้วย ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามการทำงานประกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และให้เป็นไ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เริ่มลงทะเ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปาง ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าสาขา ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ >> อ่านต่อ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มทร.ล
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) โดยกลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Learning Center) ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในงานดังกล่าวมีการแข่งขันทักษะการออกแบบพื้นที่ใช้สอย ออกแบบพื... >> อ่านต่อ


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program
จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม  2559 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พิษณุโลก และลำปาง จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา