โลโก้เว็บไซต์ นว.กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม “ ก่อนจะเป็น...ผู้สูงอายุ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี” ผส. รุ่น ๒ (ภาคเหนือ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นว.กลุ่มงานบริการการศึกษา บรรยายพิเศษฯ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม “ ก่อนจะเป็น...ผู้สูงอายุ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี” ผส. รุ่น ๒ (ภาคเหนือ)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. บุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ) นายออมทรัพย์ อินกองงาม (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) นายภรัญยู ใจบำรุง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และนายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) ได้รับเกียรติบรรยายพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ให้แก่คนทุกวัยในชุมชนระดับภาค รุ่นที่ ๒ (ภาคเหนือ) “เตรียมความพร้อมสู่ชุมชน เตรียมคนพร้อมสูงวัย” จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   การบรรยายฯ ดังกล่าว เป็นลักษณะของการอภิปรายและแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อฝึกปฏิบัติในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม หัวข้อ ก่อนจะเป็นผู้สูงอายุ ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี สืบเนื่องจากกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ รุ่นที่  ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ อาทิ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็นต้น เป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุและสนับสนุนให้เกิดกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทยมีการเตรียมการรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา