โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 695 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตา ขาวเหลือง เป็นวิทยากรให้คำแนะนำด้านงานประกัน การจัดทำเอกสารในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ ร่วมด้วย ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา

ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามการทำงานประกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และให้เป็นไปตามมาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา