โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดูงาน ISO ๒๙๑๑๐ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยบริการฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดูงาน ISO ๒๙๑๑๐ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยบริการฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ๒๙๑๑๐ (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE) ) ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD (Thailand) Ltd.)
   เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ชั้น.๔ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการฯ) อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการ) นายศักดิ์ชัย กันธะดา (หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ) และบุคลากร งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ รายวิชา BBAIS๒๑๐ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน ๑๔ คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ ISO/IEC ๒๗๑๑๐ การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ โดยมีอาจารย์จตุพร ศิลพรชัย เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา เป้าประสงค์การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจากผู้มีประสบการณ์ รู้จักการวางแผน การจัดการควบคุมขั้นตอนการพัฒนาระบบงานและซอฟต์แวร์ เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนในรายวิชาฯ รวมไปถึงในอนาคตต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : อัศฆ์เดช เรืองวิลัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ที่มาข่าว : รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา