โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ BALA Exhibition 2021 นำเสนอผลงานนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการ BALA Exhibition 2021 นำเสนอผลงานนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2021)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ กล่าวว่า โครงการจัดแสดงนิทรศารและผลงานความเป็นเลิศทางด้ายวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA Exhibition 2021)” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะทางวิชการและวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลงานโดดเด่นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานการจัดการ และการจัดกรรมที่บูรณาการกับรายวิชาที่เรียน ภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “การปรับตัวของนักบัญชีให้ขั้บ AI สู่ยุคและการนำเสนอผลงานวิจัยทางธุรกิจและสถิติของนักศึกษาและการเงิน” 

ในปี 2564 ทางคณะฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและการประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัย

โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

นักวิจัยดีเด่น ประเภทเสริมสร้างทุนวิจัยจากภายนอก ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่น

นายยุรธร จีนา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี มทร.ล้านนา (ตาก)

 

นักวิจัยดีเด่น ประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้ที่ได้รับพิจารณาเป็นนักวิจัยดีเด่น ได้แก่

รองศาสตราจารย์กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว มทร.ล้านนา (ตาก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณพร ทีเก่ง มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

นางแววดาว พรมเสน มทร.ล้านนา (เชียงราย)

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา