โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 520 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.สุกัญญา          เรืองจำรูญ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ รศ.ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก โดยมีคณาจารย์ กว่า 80 คน จาก 6 เขตพื้นที่ (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่าน, พิษณุโลก) เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2564 ณ ห้อง บธ.3-401 อาคารบริหารธุรกิจ 3 มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา