โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย นายพิษณุ พรมพราย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์ และนางสาวสุธาสินี ผู้อยู่สุข บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนักสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2546 บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการหลวงห้วยลึก เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้มีความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นถึงคุณูปการที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่ทรงงานโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

นอกจากนั้น คณะนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังลงพื้นที่เข้าช่วยชุมชนสำรวจบ่อน้ำบาดาลพร้อมจัดพิกัดในชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

 

ข่าว พิษณุ พรมพราย
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, ชยกร โสตถิกุล, เชียงใหม่นิวส์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :: โครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์สมาชิกโครงการหลวงและนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา