โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 810 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้ โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริงและสำหรับนักศึกษาที่มี สัญชาติไทย  ทุนนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน ของทุกปีโดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนให้เปล่าและให้เต็มจำนวน ทุนการศึกษา Endeavour Awards จะมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ดังนี้ - ทุนระดับบัณฑิตศึกษา(Endeavour Postgraduate Awards)สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก - ทุนเพื่อการวิจัย(Endeavour Research Awards)สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัครและทุนวิจัยระดับสูง กว่าปริญญาเอก - ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม(Endeavour Vocational Education and Training Awards)สำหรับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา - ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร(Endeavour Executive Awards) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทร.0-5392-1444 ต่อ 1005 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่https://internationaleducation.gov.au หรือ http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand  (ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา