โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning Space สำหรับนักศึกษา  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning Space สำหรับนักศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการเป็นพื้นที่ Learning Space สำหรับนักศึกษา  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินราคากลาง 6,305,505.53.00 บาท 

วงเงินงบประมาณ   6,303,600.00  บาท

รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 - 7  พฤษภาคม   2564

 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1.  ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึง ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง

       128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1320  โทรสาร 0-5389-2786

   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

   3. โทรสาร  :  053-892786

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ :

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210503104536_55152.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา