โลโก้เว็บไซต์ การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย กลุ่มที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย กลุ่มที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 โดย ชูขวัญ แสงทอง จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับ โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง” ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการวิจัย บพท. 2564 “การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย (GAP และอินทรีย์) ที่เชื่อมต่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าอาหารแบบครบวงจร (การแปรรูป) กลุ่มที่ 1 : การแปรรูปชาผัก-สมุนไพรอบแห้ง (ยอดอ่อนสับปะรด ใบหม่อน) ข้าวแต๋นหน้าต่างๆ ข้าวแคบ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบใบหม่อน แยมสับปะรด สับปะรดกวน น้ำสับปะรดแท้ น้ำสับปะรดผสมมะม่วงแท้ สับปะรดชิ้นพร้อมบริโภค (Fresh Cut) การออกแบบฉลกบรรจุภัณฑ์-การตลาด และการเตรียมความพร้อมขออนุญาตสถานที่ผลิต-การขอเครื่องหมาย อย.” ให้เกษตรกรปลูกสับปะรดบ้านสาประมาณ 45 ราย ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา