โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูยกย่องหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูยกย่องหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทน รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดเชียงรายกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเร่งรัดผลักดันให้หน่วยงานเร่งการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดเชียงรายเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญสกุล ที่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างคุ้มค่า สุจริตโปร่งใส บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการใช้จ่ายในภาครัฐ 
                 จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูให้แก่หน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดเชียงราย
     
     Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา