โลโก้เว็บไซต์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อาคาร S1 - S2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อาคาร S1 - S2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 ธันวาคม 2564 โดย ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์อาคาร S1 - S2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินราคากลาง 470,000.00 บาท

รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 ธันวาคม  2564

 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1.  ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึง ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง

       128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5391-444 ต่อ 1321  โทรสาร 0-5389-2786

   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

   3. โทรสาร  :  053-892786

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/12/20211217095517_97227.zip


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา