โลโก้เว็บไซต์ คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2571 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้ 

- นายวุฒิชัย จงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส  Area Manager กลุ่มบริหารสาขาเขต 8  เครือข่ายสาขาและบริการดิจิตอล  ธนาคารญยูโอบี พร้อมคณะ

- นายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และนายสุขสันต์ เรือนหล้า นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ

- คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ

- นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

              โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดหาสวัสดิการเพื่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่า ทั้ง 6 พื้นที่ และการพัฒนาศักยภาพ (Up Skill) ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันผ่าน Platform ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานด้านศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลอย่างยืนต่อไป

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา