โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ชิมลาง 1 เหรียญทอง การแข่งขันระดับอาเซียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ชิมลาง 1 เหรียญทอง การแข่งขันระดับอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 805 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17-19 สิงหาคม 2559  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  นำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลการแข่งประเภทการผลิตสุกรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จาก 7 สถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขัน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตรของนักศึกษาในประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรก จำนวน 2 ทักษะ คือ การผลิตสุกร โดยมีนายวัชระ หล่อหลอม และนายสมเจตน์ พยัคมะเริง นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และทักษะการทำวัคซีนไก่ มีนายเริงฤทธิ์ เป็งคำตา และนายสมเจตน์ พยัคมะเริง เป็นผู้แข่งขัน โดยการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มคุณภาพแรงงาน และเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยจากการแข่งขันนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองการตอนสุกร ซึ่งถือว่านักศึกษาได้นำองค์ความรู้มาใช้พัฒนาในการปฏิบัติจริง

          ด้านนายวัชระ หล่อหลอม หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับรางวัลกล่าวว่า การเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี ทำให้ได้นำทักษะและองค์ความรู้จากการเรียนมาพัฒนาสู่การปฏิบัติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้และเกิดทักษะสามารถนำมาใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันและขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกสอนทักษะทุกท่าน โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชากรณ์ ขันแก้ว ที่ฝึกสอนทักษะการตอนสุกรและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย ไชยเสนาที่ฝึกสอนทักษะการทำวัคซีนไก่

          สำหรับสถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  มหาลัยแห่งชาติลาว มหาลัยพระตะบอง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา