โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสภาและประธาน บ.ดัชมิลล์ในโอกาสหารือด้านเทคโนโลยีพืชและสัตว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสภาและประธาน บ.ดัชมิลล์ในโอกาสหารือด้านเทคโนโลยีพืชและสัตว์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคุณธีรยุทธ  ฉายสว่างวงศ์ ประธานบริษัทดัชมิลล์ จำกัดและคณะ ในโอกาสหารือด้านเทคโนโลยีพืชและสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

          สำหรับการหารือในครั้งนี้เป็นแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัท ดัชมิลค์ จำกัด โดยในด้านของเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ได้ให้ความสำคัญในด้านกำลังคนการฝึกทักษะของนักศึกษาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง ณ ฟาร์มของบริษัทดัชมิลล์ เพื่อเป็นการเตรียมคนและสร้างอาชีพอิสระแก่นักศึกษาในอนาคต ขณะที่เทคโนโลยีด้านพืชได้หาแนวทางการวิจัยด้านฟักทอง เมล่อนและข้าว ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา