โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1089 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ วรรคห้า และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผุ้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

       ๑.นายบุญฤทธิ์ สโมสร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

           รับผิดชอบการบริหารราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

                                  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕

       ๒. รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

            รับผิดชอบดูแล สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้

             - งานกิจการนักศึกษา

             -งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

             -งานจิตอาสา

             -งานเกษตรอุตสาหกรรม /เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์/เกษตรทฤษฎีใหม่

             - งานอื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

                                  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา